תקנון ותנאי השתתפות בחידון Infinity Labs R&D

ברוכים הבאים לחידון Infinity Labs R&D (להלן "החידון"). החידון מנוהל על ידי אינפיניטי לאבס אר. אנד. די. בע"מ (להלן: "אינפיניטי") ויפורסם באתר "גיקטיים" אשר  כתובתו: www.geektime.co.il (להלן: "גיקטיים") אשר פתוח לכולם.

ההשתתפות בחידון מעידה על הסכמתך לתנאים הקבועים בתקנון זה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בחידון כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של גיקטיים ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש השונים, או בין פרסומים אחרים בדבר החידון לבין הוראות תקנון זה, תינתן עדיפות לתקנון זה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

מהו החידון וכיצד ניתן לזכות בפרס

 1. החידון כולל חידה שנכתבה על ידי המחבר דן חמיצר. המטרה היא לענות כמה שיותר מהר ובאופן נכון על החידה. המשתתף שיענה נכון על החידה במהירות הגבוהה ביותר, יזכה בפרס – iPhone 12 Pro Max 512GB (להלן: "הפרס").
 2. משך החידון: החל מיום 12/04/2021 ועד ליום 26/04/2021 (להלן: "תקופת החידון").
 3. לפני שתוכל לענות על החידון, תתבקש למלא את פרטיך הנכונים, כמפורט להלן. רק לאחר שמילאת את פרטיך (שם ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים או אחרים, כפי שתקבע אינפיניטי), יתווסף שמך לרשימת המשתתפים בחידון ותוכל להמשיך למענה על החידון.
 4. אתה מצהיר ומתחייב שהפרטים שתמסור הם נכונים ומדויקים. פרטים שגויים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יקנו לאינפיניטי את הרשות להפסיק את השתתפותך בחידון ולמנוע ממך לקבל פרס.
 5. הנך מוותר על כל טענה דרישה ו/או תביעה בקשר לחידה, לניסוחה ו/או לדרגת הקושי שלה.
 6. הנך רשאי לענות פעם אחת על החידון במהלך תקופת החידון. אינפיניטי רשאית לפסול משתתפים שהשתתפו ו/או ניסו להשתתף יותר מפעם אחת.
 7. הזמן שבו ענית על החידון יימדד מרגע כניסתך לעמוד של החידון ועד שסיימת לענות על החידון ולחצת על כפתור "שלח"בעמוד החידון, הכל כפי שיתועד במחשבי אינפיניטי.
 8. בתקופת החידון תאתר אינפיניטי, על פי הנתונים שיצטברו במערכותיה של אינפיניטי, את  המשתתף שענה הכי מהר על החידון. 
 9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל בשום צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, script, Botוכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בחידון.

 

מי רשאי להשתתף בחידון

 1. החידון פתוח בפני כל אחד אשר ירצה להשתתף בו ובלבד שמלאו לו 18 שנים, בכפוף לסעיף 13 להלן.
 2. ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים.
 3. ההשתתפות, הזכייה בפרס וקבלתו הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה. אם לא מילאת אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא תהיה זכאי להשתתף בחידון וממילא לא תהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתו.
 4. אינפיניטי שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בחידון באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס, אם, על פי שקול דעתה הבלעדי, הפרת ו/או ניסית להפר תנאי תקנון זה או את תנאי השימוש הכלליים של גיקטיים, וזאת מיד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.
 5. על עובדי אינפיניטי וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בחידון.

הפרס ותנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו:

 1. הסכמה וחתימה על כל תנאי ומסמך מטעם אינפיניטי ו/או מי מטעמה הינו תנאי לקבלת הפרס.
 2. בקבלת הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בקשר לחידון בכלל ובקשר לתקנון זה בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. כתנאי לקבלת הפרס, אינפיניטי רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.
 4. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, המחאה מכירה, הסבה, המרה או החלפה. במקרה והזוכה אינו עומד במגבלות הפרס ו/או התנאים לזכייה, תהיה אינפיניטי רשאית לשלול מן הזוכה את הפרס ולהעבירו למשתתף אחר.
 5. הפרס יימסר לזוכה באופן אישי על פי תיאום עם אינפיניטי ובהתאם להודעה שתימסר לגבי הזכייה, ובכפוף להצגת תעודת זהות ו/או והאישורים, ככל שידרשו. אינפיניטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן הענקת הפרס והודעה על כך תינתן לזוכה.
 6. אם וככל שהזוכה לא יגיע לקבל באופן אישי את הפרס ו/או לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, שמור לאינפיניטי שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר, והוא לא יהיה זכאי לכל תחליף ו/או תמורה.
 7. הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
 8. מובהר כי הפרס יסופק לזוכה כמו שהוא (as is) ויהיה כפוף לתעודת אחריות היצרן המצורפת אליו. טיב ואיכות הפרס, וכל הקשור אליו הינם באחריות המלאה והבלעדית של היצרן ובהתאם לתנאי האחריות הצמודים אליו ואינפיניטי לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר לפרס ומימושו ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושו ו/או מהשימוש בו.
 9. הפרס אינו כולל הוצאות פרטיות ו/או עלות שירותים נלווים המסופקים על ידי היצרן או צדדים שלישיים, כגון שירות שיחות וסמס, שירותי גלישה וכד'.
 10. אינפיניטי לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב, לרבות מיסים וביטוח בקשר עם הפרס ו/או העשויים לנבוע מהפרס, והם יחולו על הזוכה בלבד.
 11. אינפיניטי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 12. אינפיניטי שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס בקרות אחד המקרים הבאים:
  • חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
  • סירוב הזוכה למסירת כל פרטיו של הזוכה ו/או סירוב להצטלם עם הפרס.
  • סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.
  • הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת אינפיניטי מראש ובכתב.
  • הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.
  • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
  • הפרת תקנון זה.

פרסום שם ודמות הזוכה והודעה על הזכייה

 1. אינפיניטי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה, דמותו ופרטיו בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא לנכון.
 2. הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, בתוך 4 ימי עסקים מתום תקופת החידון, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פנייה טלפונית, על פי הפרטים שנמסרו על ידי המשתתף. מובהר כי אם לא ניתן יהיה להשיג את הזוכה במספר הטלפון שהזין או שלא יענה להודעת הדואר האלקטרוני תוך-72 שעות ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני על ידי אינפיניטי, לא יהיה זכאי הזוכה לקבל את הפרס, והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 3. מובהר, כי עובדת זכייתו של הזוכה, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים וברשתות החברתיות. בהשתתפותך בחידון הנך מביע את הסכמתך לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור והנך מוותר על כל טענה נגד אינפיניטי בקשר לכך.
 4. הנך מוותר מראש על כל זכות לקניין רוחני ו/או תביעה במקרה שלא יצוין שמך ו/או שימוש בתשובה שנשלחה על ידך כאמור לעיל.

מתן פרטים

 1. לפני מענה על השאלות ועל מנת שתינתן לך האפשרות לזכות בפרס, תתבקש להזין את הפרטים כמפורט לעיל. הרישום הוא חינם ועליך למלא נתונים נכונים בלבד. לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנכונים, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל להשתתף בחידון ולזכות בפרס.
 2. הנתונים ישמשו את אינפיניטי לצורך ניהול החידון, מתן הודעה לזוכה בדבר זכייתו וכן לצורך האפשרות לפרסם את שם הזוכה, באופן אשר תראה אינפיניטי לנכון וכן לכל שימוש אחר  המפורט  בתקנון זה.
 3. בנוסף לאמור לעיל, ניתנת לאינפיניטי הזכות לעשות שימוש בפרטיך בהתאם למדיניות הפרטיות של אינפיניטי וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).
 4. אינפיניטי רשאית להציג בפניך בעמוד החידון  את האפשרות לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי  ו/או תכנים מטעמה של אינפיניטי (וצדדים שלישיים הקשורים עימה). תוכל לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה של אינפיניטי או של צדדים שלישיים כאמור, בכפוף לאישורך המפורש. מסירת המידע תתבצע על ידי אינפיניטי והיא כפופה להסכמתך. במידה ואישרת קבלת מידע שיווקי/פרסומי כאמור, אינפיניטי תהה רשאית לשמור את הפרטים שמסרת בעת הרישום לחידון במאגר המידע שברשותה ולשלוח אליך מעת לעת מידע כאמור. תוכל בכל עת לפנות לאינפיניטי לכתובת info@infinitylabs.co.il ולדרוש את הסרת פרטיך ממאגר המידע של אינפיניטי ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמה של אינפיניטי.

תקופת החידון ומתכונתו

 1. החידון יתקיים למשך תקופת החידון, כמפורט לעיל.
 2. אינפיניטי שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להפסיק חלקים מהחידון או את החידון כולו, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בחידון, עקב אילוצים שאינם תלויים בה או מכל סיבה אחרת.
 3. אינפיניטי רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת החידון, תאריך החידון, כל מועד המצוין בו, סוג הפרס, ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי באתר גיקטיים או באתר אינפיניטי 24 שעות מראש.

תנאים נוספים

 1. השתתפותך בחידון איננה מותנית בתשלום כלשהו.
 2. החידון ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אינפיניטי או מי מטעמה, בגין תכונות החידון, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו, אופי השאלה המוצגת בו, מידת הקושי של השאלה והכללים בדבר הזכייה בפרס.
 3. אינפיניטי איננה מתחייבת שהחידון לא יופרע או ישוחק כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
 4. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול החידון ו/או תוצאותיו ו/או  בנושא פרשנות התקנון,  ניתנת לאינפיניטי זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בחידון.

אחריות

 1. ההשתתפותך בחידון, על כל שלביה, הינה באחריותך הבלעדית, ואין בהשתתפותך כדי ליצור חבות כלשהי של אינפיניטי ו/או גיקטיים ו/או מי מטעמן כלפיך.
 2. אינפיניטי לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם לך עקב ו/או בקשר עם השתתפותך או אי השתתפותך בחידון, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו לך הקשורים במישרין או בעקיפין לחידון ו/או כל הכרוך בכך.
 3. אינפיניטי אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטיך בחידון כתוצאה מכשל במערכת המחשוב שלך ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב של אינפיניטי בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בחידון, מועד השתתפותך, זמן הפתרון או תשובתך לשאלה).
 4. אינפיניטי אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס בו תזכה (אם וככל שתזכה) במסגרת החידון, למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממימוש הפרס ו/או שימוש בו. טיב ואיכות הפרס, וכל הקשור אליו הינם באחריות המלאה והבלעדית של היצרן ובהתאם לתנאי האחריות הצמודים אליו.
 5. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי אינפיניטי לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.
 6. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את אינפיניטי ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחידון או לתוצאותיו או לפרס.
 7. אינפיניטי ו/או מי מטעמה והגורמים הקשורים בחידון, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם חידון זה.
 8. הנך מתחייב לשפות את אינפיניטי, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל, במישרין ו/או בעקיפין, תנאי תקנון זה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בחידון, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של אינפיניטי, או של צדדים שלישיים שאינפיניטי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בחידון. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של אינפיניטי בכתב ומראש.

שונות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד אינפיניטי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בחידון הינה שנה ממועד סיומו.
 2. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה ובא במקום כל הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי אינפיניטי ו/או גיקטיים ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. אינפיניטי רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות בחידון בהתאם לאמור בתקנון זה.
 3. למען הסר ספק תקנון החידון הינו לצורכי משחק בלבד והחידון לא ייחשב להגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה תלויה בהבנה ו/או ביכולת יותר מאשר בגורל.
 4. לבירורים ושאלות ניתן לפנות לאינפיניטי באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת marketing@infinitylabs.co.il

Infinity Labs R&D © כל הזכויות שמורות 2021 | תקנון האתר | Infinity הינה חברה בת של Matrix

דילוג לתוכן